No War - No Refugee
No NATO - No Refugee

Country Information

Here you find background information on Guinea, Iran, Kurdistan, Türkei.

You are here

به مناسبت صدمين سالگرد روز جهاني زنما همه زناني شورشي هستيم!

8 مارس 100 ساله شد، امسال مي خواهيم در کنار شما و دست در دست
شما، هم گام، هم راه و هم صدا شويم!

مي خواهيم درصدمين سالگرد روز زن، روياهاي هزاران ساله ي زنان براي آزادي و برابري را با شما فرياد کنيم!

مي خواهيم فرياد کنيم که مبارزات زنان نشانه اتحاد و همبستگي و ادامه مبارزه آنان تا لغو کليه اشکال ستم بر زن است!

▲ ما خوب مي دانيم که اين تازه آغاز راه است. نظام سرمايه داري مردسالار براي رشد و حفظ منافعش، براي بازتوليد و جلوگيري از خطر سقوط نهايي اش نياز به قربانيان بيشتري داردوچه قرباني بهتر ازفرودستان جنسيتي وطبقاتي،چه قرباني بهتر اززنان در سراسر جهان.
▲ ما خوب مي دانيم که چقدر وجود ما زنان براي شما "ارزش" دارد، بازارهاي جهان انباشته از کالاهايي است که ارزان ترين کارگرانش بردگان خانگي هستند و مواد خامش را زنان کشاورز، کارگر و زحمت کش روانه بازار مي کنند. زناني که نبايد ذره اي از وظايف همسري و مادري و کار مشقت بار خانگي فرو گذارند.

▲ ما خوب مي دانيم که شما بازارهاي سکس تان را چنان رونق مي بخشيد که "صنعت سکس" از سودآورترين تجارت هاي شما باشد. از تن ما کالايي براي تسخير مي سازيد چه پشت شيشه هاي "رد لايت" چه زير "چادر يا برقع".

▲ ما خوب مي دانيم خشونت عليه زنان جز لاينفک نظام مردسالاري جهاني است. قوانين دمکراتيک کشورهاي پيشرفته و صنعتي مردسالاري را آن چنان لاپوشاني مي کنند که حتي با "سخاوت" براي تن فروشي، دستمزد، سنديکا، کاريابي و بازاريابي تعيين مي کنند و در کشورهاي اسلامي قوانين زن ستيز و شريعت، خشونت عليه زنان را تأييد مي کنند. سنگسار، تجاوز، قتل زنان بدست افراد مذکر خانواده تحت لواي فرهنگ و ناموس، ناقص سازي جنسي، کتک زدن و آزار و اذيت زنان توسط مردان، ازدواج اجباري و خودسوزي زنان ... تيتر اخبار مدياي شماست تا با تبليغ آن مرگ حقوق بشر در کشورهاي جهان سوم را فرياد بزنيد و در نهان سندهاي نفتي و تجاري را با حکام مرتجع مردسالار امضا کنيد. در حالي که هنوز زنان در کشورهاي جهان سوم براي حقوق اوليه شان مانند: "آزادي انتخاب پوشش"، "جدائي دين از دولت"،"استقلال هويت و مليت"، "حق طلاق"، "حق سقط جنين"، "منع خشونت دولتي، اجتماعي و خانگي"، و... مبارزه مي کنند.

اين ها و هزاران ستم ديگر باعث خشم و نفرت از مناسبات مردسالارانه حاکم است. اشتياق براي ساختن جهاني نوين عاري از هر گونه ستم و استثمار نيروي محرکه ي ميليون ها زن و مرد براي مبارزه است چرا که شرايط براي ايجاد جهاني بدون خشونت دولتي و خانگي، جهاني متکي بر منافع اکثريت مردم جهان مهياست.
و چه خوش که نسيم اين اميد اين بار از خاورميانه وزيدن گرفته است. مبارزات دليرانه، جسورانه و همدلانه ي مردم تونس و مصر و ايران و ليبي وبحرين و ... قلب مردم جهان را به تپش در آورده است. فرودستان جهان دوباره اميد و اعتماد به نفس پيدا کرده اند و با غرور و احترام از مردم خاورميانه صحبت مي کنند وفرادستان با واهمه، تعجب و ترس، چاره جويي مي کنند تا با کمک هم جلوي شکستن اين سد ترک خورده را بگيرند.

البته حضور مصمم ميليون ها زن و جوان ناراضي وعاصي تونسي، مصري، ايراني و ... مرکزثقل انکارناپذير اين مبارزات بوده است. زنان با جسارت در کليه صفوف مبارزات ايستادند و بي اغراق دوربين ها را تسخير کردند و اميد آفريدند و پايداري کردند و با حضورشان چهره خاورميانه و جهان را تغيير دادند و معادلات قدرت را به هم زدند.

ديگر تصوير زن خاورميانه تصوير زني تسليم، محجور و محصور نيست که در سايه مردان متحجر محو مي شود. تصوير زناني جسور است که بي پروا بر تانک ها ايستاده اند و باد در موهايشان مي وزد. تصوير دختراني است که در تجمعات مي خوانند و مي رقصند، دختراني که فرياد "مرگ بر ديکتاتور" سر مي دهند و سنگ مي اندازند و صورت هايشان را نه از "نامحرمان" که اين بار از حاکمان مي پوشانند و ...
امروز شاخصي که مي توان مبارزات پيشرو را با آن محک زد طرح خواست ها و مطالبات زنان است. اما متأسفانه فصل مشترک مبارزات اخير زنان در خاورميانه اين است که مطالبات جنسيتي شان در پرتو مطالبات عمومي جنبش قرار گرفت و در هيچ يک از خيزش ها و مبارزات نتوانستند مطالبات خاص جنسيتي خود را طرح و برايش مبارزه کنند.

ما زنان ايراني تجربه ي عقب گرد تاريخي را 32 سال پيش با قدرت گيري رژيم جمهوري اسلامي که يکي از پايه هاي آن سرکوب و فرودستي زنان است، داشتيم. زنان و کليت جنبش انقلابي نتوانستند خواسته هاي زنان را به عنوان مطالبات جنبش مطرح کنند و اين فرصتي بود تا جمهوري اسلامي با اولين يورش خود به حقوق زنان نيمي از جمعيت را کنترل و راه را براي سرکوب همه جنبش باز کند. تجربه ي تلخي که ما، نه خودمان در جنبش اخير در ايران از آن آموختيم و نه در مبارزات مردم مصر و تونس به کار آمد. سؤال مکرر اينجاست که آيا در مقابل ديکتاتوري مي توان حرف از مطالبات دمکراتيک مردم زد و خواست اوليه ي نيمي از جمعيت جامعه را ناديده گرفت؟ آن هم زماني که آنان بخش فعالي از پيشبرد مبارزات مردم بوده اند؟
زنان نبايد خود را در چهارچوب ممکن ها اسير کنند. آن ها مي توانند ناممکن ها را ممکن کنند و امروز ما پرتعدادتر و پرتوان تر از هميشه اينجا ايستاده ايم در ايران، تونس، مصر، ليبي، افغانستان، عراق، هند، چين، آمريکا، فرانسه، بلژيک، کنگو، پرو و ...

سازمان زنان 8 مارس (ايران – افغانستان) در روز جهاني زن در کنار همه زناني است که مبارزه متحد خود را برعليه ستم جنسيتي و نظم مسلط سرمايه داري مردسالار سازمان مي دهند.مبارزه اي که زنان ايران خصوصا در 32 ساله ي اخير آن را با مقاومت و مبارزه با يکي از ارتجاعي ترين رژيم هاي دنيا تجربه کرده اند و با مبارزه عليه قوانين زن ستيزجمهوري اسلامي و مبارزه عليه حجاب اجباري و ... آن را تبديل به يک مبارزه ي روزمره و گسترده کرده اند، مبارزه اي که سرنگوني جمهوري اسلامي و جدايي دين از دولت اولين گام آن است.

به ما بپيونديد تا صدمين سالگردروز جهاني زن در مبارزه عليه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر چه وسيع تر و با شکوه تر برگزار کنيم.

8 مارس به حضور همه زنان در اين روز احتياج دارد!
براي اين روز تدارک ببينيد!
دوستانتان را با خود همراه کنيد! با فعالين زنان در تماس باشيد!
گسترده و انبوه بياييد! و در دل دشمن هراس بيفکنيد!
سازمان زنان 8 مارس (ايران-افغانستان)
8 مارس
2011

www.8mars.com zan_dem_iran@hotmail.con

http://thecaravan.org/files/caravan/frauen-farsi.pdf

Language: 
Local group: 

Der Kampf von Flüchtlingen braucht Geld!

Die Karawane ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Unsere Organisation besteht überwiegend aus Flüchtlingen, die (wenn überhaupt) nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Aus diesem Grunde haben wir 2008 den „Förderverein Karawane e. V.” gegründet. Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt und kann deswegen auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen, so dass sie steuerlich absetzbar sind. Wenn bei der Überweisung die Adresse mit angegeben wird, verschicken wir die Spendenbescheinigung automatisch spätestens am Anfang des Folgejahres.

Kontakt: foerderverein(at)thecaravan.org

Unsere Bankverbindung lautet:
Förderverein Karawane e.V.
Kontonummer
: 40 30 780 800
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67

IBAN: DE28430609674030780800
BIC: GENODEM1GLS

Events

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate