You are here

فستیوال سال 2010 کاروان در خدمت حقوق پناهندگان و مهاجرین در اروپا (4 الی 6 ژوئن 2010 در شهر ینای آلمان)

فستیوال سال 2010 کاروان
در خدمت حقوق پناهندگان و مهاجرین در اروپا
(4 الی 6 ژوئن 2010 در شهر ینای آلمان)

علیه بیعدالتی استعماری متحد شوید!
بمناسبت یادبود قربانیان جانباخته در قلعه ی اروپا
فستیوال در فضای آزاد علیه استعمارنو و راسیسم

در فضائی عاری از راسیسم، سکسیسم و تبعیض، جائیکه همه غمخوار یکدیگر هستند!
سنگری از انسانیت و همبستگی!
این فراخوان فروم پناهندگی وویس به نمایندگی از طرف کاروان در خدمت حقوق پناهندگان و مهاجرین است. فراخوانی برای ارائه و نمایش هنرهای فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی. هنرهائی که زمینه و پیچیدگی های زندگی و مبارزه سیاسی پناهندگان و مهاجرین در آلمان و اروپا را برملاء میکند.
این برنامه ها همراه با حضور فعالین سیاسی در عرصه های مبارزات ضد راسیستی و فرهنگی ـ اجتماعی، شامل ارائه بحث و تبادل تجربه، منجمله شعر خوانی، تاتر خیابانی، کنسرت موسیقی زنده، موسیقی ضربی و سنتی همچنین رقص و آواز آفریقائی خواهد بود و به قربانیان جانباخته در قلعه ی اروپا تقدیم می شود.
فستیوال همچنین شامل نمایش فیلم، نمایشگاه های عکس و آثار هنری و پذیرای فعالیت های دیگری است که در خور حضور طیف گسترده ی از سراسر اروپا و آفریقا و نقاط دیگر باشد. از پیشنهادات و ایده های مشخص دیگر استقبال کرده و برنامه عمومی را با در نظر گرفتن فرصتی که وجود دارد از نو تنظیم می کنیم.
در قلب این برنامه ها «ماث کورادس پاروس»، شکلی سنتی از بازگوئی خاص آفریقا قرار دارد. ماث کورادسس حامل پیام های هوشیارانه و استعاری است. این برنامه بوسیله تولیدات هنری و نمایشات فرهنگی کلکتیوهای دیگری از پناهندگان و مهاجرین پشتیبانی و تکمیل میشود که نشانه ایست از رنگارنگی و گستره فعالیت های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی ما.
ماث کورادس در کشورهای مختلف و در تاریخ و سربلندی اجداد ما ریشه دارد. روایات ما را از زبان خودمان حکایت می کند و با هدف کمک بما برای ارزیابی مجدد و طرح بنیادهای همدردی و همبستگی انسانی و شاًن و سربلندی انسان، استعمارگران را مورد بازخواست قرار میدهد.

Language: